Nákupní košík

V košíku nejsou žádné produkty.

detail praženého kávového zrna

Ochrana osobních údajů

V naší společnosti je bezpečné zpracování vašich osobních údajů velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí.

Proto jsme přijali přiměřené technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování vašich osobních údajů tak, aby byly vaše osobní údaje maximálně chráněny a jejich zpracování bylo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“).

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte vy v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, ale i další informace, které by vás mohly zajímat.

Vzhledem k přijatým opatřením dodržujeme přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec naší společnosti má přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů je společnost  EBENICA COFFEE s.r.o., se sídlem Šúrska 136, 900 01 Modra, IČ: 45 266 077, zapsaná v OR Městského soudu Bratislava III, Oddíl Sro, Vložka č.: 61237/B (dále jen „EBENICA COFFEE“).

Svá práva můžete uplatnit na této e-mailové adrese: [email protected]

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potencionálních zákazníků, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou služeb oslovovat.

Zpracováváme následující osobní údaje:
Základní identifikační údaje, kterými se rozumí titul, jméno, příjmení, obchodní název, heslo, uživatelské jméno.

Kontaktní údaje, mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo a adresa.

Údaje o objednávkách, mezi tyto údaje patří informace o objednávkách, které jste u nás zrealizovali, přičemž na základě těchto informací vám můžeme doporučit jiné vhodné produkty.

Informace o komunikaci s vámi, které si písemně zaznamenáváme tak, abychom vám mohli poskytovat adekvátní zákaznickou podporu.

Transakční údaje, jde výlučně a pouze o informace o platbách za naše výrobky, zboží a služby.

Údaje o vašem chování se na web stránce www.ebenica.cz, včetně případů, kdy si ji prohlížíte přes mobilní zařízení, údaje o zboží, které si zobrazujete, o odkazech, na které klikáte, způsobech pohybu po naší webové stránce, posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si naši web stránku prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry, jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií pro identifikaci zařízení.

Údaje o vašem chování se u čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otvírání zpráv a také údaje o zařízení, na kterém si zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry, jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Existují dva typy osobních údajů, které zpracováváme, a to:
– bez potřeby vašeho souhlasu,
– s vaším souhlasem.

Zpracování osobních údajů bez potřeby vašeho souhlasu:
Zpracování na základě plnění smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy mezi vámi, jako našim objednatelem a potencionálním zákazníkem, a námi, jako dodavatelem, při využívání našich služeb. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění příslušné smlouvy. Jde zejména o plnění předmětu smlouvy, zákaznickou podporu, správu smlouvy a evidenci účastníků.

Pro tento účel je poskytování vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s vámi uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Oprávněným zájmem společnosti EBENICA COFFEE je:
– informovat vás o novinkách a obchodních nabídkách týkajících se produktů, které jste u nás v minulosti zakoupili
– obhajoba právních nároků.

Zpracování pro statistické účely
Po ukončení vaší objednávky a uplynutí doby, po kterou uchováváme osobní údaje, jsou osobní údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.

Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem:
Zpracovávání pro marketingové účely
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely marketingu, pokud máme od Vás pro tento účel udělen souhlas.

Marketing zahrnuje zejména následující činnosti:
– nabídku produktů a služeb společnosti EBENICA COFFEE. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme zasílat elektronicky, zejména formou e-mailů,
– posílání informačních emailů (newsletter) obsahujících obchodní nabídky, články, zprávy a informace z aktivit z předmětu činnosti společnosti EBENICA COFFEE.

Poskytovaný souhlas pro marketingové účely je zcela dobrovolný, nicméně je nezbytný, abychom vám mohli zasílat nabídky služeb společnosti EBENICA COFFEE. Bez takto uděleného souhlasu vám nemůžeme poskytovat individuální nabídky zboží a/nebo služeb.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i částečně, u společnosti EBENICA COFFEE e-mailem na: [email protected]

Používání souborů cookie

Soubory cookies používáme pouze s vaším souhlasem. K zabránění používání cookies stačí, když si před návštěvou web stránky ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je však možné, že se vám některé části web stránky nebudou zobrazovat správně, její prohlížení bude pro vás složitější a nebude se vám zobrazovat obsah odpovídající právě vašim potřebám.

Po jakou dobu máme uloženy vaše osobní údaje?

Souhlas jste udělili společnosti EBENICA COFFEE na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste ani se nestanete klientem společnosti EBENICA COFFEE, váš souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

Odkud osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:
– přímo od vás při uzavření, v průběhu trvání a plnění smlouvy,
– přímo od vás udělením souhlasu se zasíláním informačních emailů (Newsletter),
– od jiných osob, kterým jste k tomu dali souhlas.

Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely?

Pokud si od nás již nepřejete dostávat žádné nabídky, je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?
– Kdo odvolání podává. Uveďte prosím vaše jméno, příjmení a e-mail.
– Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Souhlas můžete odvolat obecně (bude se vztahovat na všechny marketingové činnosti), případně specifikujte, na jaké marketingové činnosti se odvolání vztahuje (posílání Newslettru, speciálních nabídek apod.).
– Odvolání adresujte společnosti EBENICA COFFEE.

Jakým způsobem lze odvolání poslat?
Odvolání souhlasu můžete poslat e-mailem na: [email protected]

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Naše společnost klade důraz na respektování práv dotčených osob. Při zpracovávání osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit tato práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů
Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje správce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění správci, výčet vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k údajům
Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávání osobních údajů, informacím o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informacím o zdroji osobních údajů, informacím o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informacím a zárukám v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu
Změnily se vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše zastaralé či nepřesné osobní údaje? Informujte nás prosím a my vaše osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Vaše osobní údaje jsme v určitých, právními předpisy stanovených případech povinni na váš pokyn vymazat. V takovém případě jsme povinni vyhodnocovat, zda jsou pro vymazání splněny právem požadované podmínky, protože v některých, právními předpisy stanovených případech jsme povinni vaše údaje uchovávat a archivovat po zákonem stanovenou dobu, a to přesto, že byste požadovali příslušné údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování
Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovali.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému provozovateli, jiné společnosti, můžete nás požádat o předání vašich údajů v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky.

Právo vznést námitku proti automatizovanému individuálnímu rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu. Námitku lze dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
S Vaším podnětem či stížností ve věci zpracovávání osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČ: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Uplatnění vašich práv
Vaše práva vůči společnosti EBENICA COFFEE týkající se zpracování vašich osobních údajů si můžete vůči nám uplatnit na e-mailové adrese [email protected].

Vyjádření vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti týkající se ochrany osobních údajů. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s přihlédnutím ke komplexnosti vaší žádosti. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, Vás budeme informovat.

Veškerá oznámení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Kdo může mít přístup k vašim údajům?

K osobním údajům má přístup společnost EBENICA COFFEE jako správce, její zaměstnanci a mohou k nim mít přístup i smluvní zprostředkovatelé, a to především společnosti poskytující IT služby, programátorské služby, správu e-shopu a vedení účetnictví.

Například může jít o externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracovávání osobních údajů. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a také jsou vázáni dodržováním striktních pravidel pro ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů ve Slovenské republice.

V Modře, dne 24. 5. 2018

Výběrová
zrna

Čerstvé
pražení

Světová
ocenění

Expresní
doručení