Nákupní košík

V košíku nejsou žádné produkty.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EBENICA COFFEE s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČ: 45 266 077, IČ DPH: SK2022913981, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.: 61237/B, pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu.

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Zb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a zákonem č. 102/2014 Z.z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Zb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Poskytovatelem služeb je společnost EBENICA COFFEE s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČ: 45 266 077, zapsaná v OR Městského soudu Bratislava III, Oddíl Sro, Vložka č.: 61237/B, (dále jen „dodavatel“).

3. Dodavatel zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi, a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese www.ebenica.cz (dále jen elektronický obchod). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodě. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí.

4. Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

Čl. 2
Informace o zboží a ceně

1. Produkty a jejich ceny jsou zobrazeny a aktualizovány na webové stránce: www.ebenica.cz.

2. Uváděná cena je včetně příslušné DPH, pokud není uvedeno jinak. Případné další položky jsou uvedeny zvlášť.

3. Cena dopravy je v rámci České republiky.

Čl. 3
Objednání zboží

1. Zboží, které je uvedeno v katalogu elektronického obchodu, si zákazník objednává tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupního košíku a odešle objednávku.

2. Odeslání objednávky je podmíněno potvrzením souhlasu s VOP a zpracováním jeho osobních údajů.

3. Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán e-mail, který potvrdí zařazení objednávky ke zpracování.

Čl. 4
Příprava zboží k expedici a doručení zboží

1. Po ověření disponibility zboží a platných cen dodavatel objednávku zákazníkovi připraví k expedici. Následně bude zákazníkovi odesláno zboží spolu s fakturou na adresu, kterou uvedl jako adresu pro doručení.

Čl. 5
Cena a platební podmínky

1. Cena je sjednána zadáním objednávky zákazníka včetně příslušné DPH a případných dalších položek.

2. Zákazník je povinen objednané zboží uhradit v plné výši a to jedním z následujících způsobů:
a) dobírkou – uhradí zboží v plné výši kurýrní společnosti,
b) platební kartou,
c) převodem na bankovní účet dodavatele.
3. Dokladem o prodeji je faktura připojena ke každé zásilce, která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Čl. 6
Termín dodání

1. Termín dodání objednaného zboží je obvykle do 5 pracovních dnů od odsouhlasení objednávky, pokud není dohodnuto se zákazníkem jinak.

Čl. 7
Kupní smlouva, odstoupení od kupní smlouvy

1. Po uzavření kupní smlouvy dle předchozích ustanovení obchodních podmínek vystaví dodavatel fakturu. Po vystavení faktury bude zboží odesláno k zákazníkovi spolu s tímto daňovým dokladem, který je zákazník povinen v případě reklamace předložit.

2. Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji a také za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

3. Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nesmí nést známky nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím a v původním obalu spolu s fakturou.

4. V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

5. Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit v souladu s platnou legislativou písemně, elektronickou poštou na adrese [email protected]. Telefonicky ani zasláním SMS zprávy právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze.

Čl. 8
Vázanost nabídkou, stornování objednávky

1. Dodavatel je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky objednatelem až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla sjednána se zákazníkem.

2. Dodavatel má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v elektronickém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

3. O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován e-mailem a dodavatel mu bez zbytečného odkladu vrátí uhrazenou částku za objednané zboží.

Čl. 9
Odpovědnost za vady a záruka

1. Záruka dodavatele za prodané zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku a začíná běžet od převzetí věci zákazníkem.

2. Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena výhradně pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, které zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

3. Zákazník reklamuje vady zakoupeného zboží u dodavatele písemně na adrese dodavatele: [email protected]. K reklamaci kupující zároveň předkládá fakturu.

4. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží a sepsáním zápisu s kurýrem o množstevních vadách, mechanickém poškození zboží
b) uplynutím záruční doby zboží,
c) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
d) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
e) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
f) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s běžnou praxí, obecnými zásadami, technickými normami nebo předpisy platnými v SR,
g) poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
h) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zničením,
i) neodborným zásahem, poškozením při dopravě (pokud kupující neuplatnil reklamaci při převzetí a nepředložil zápis sepsaný s kurýrem o vadách)
j) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Čl. 10
Podmínky dodání zboží

1. Není-li dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží dodat nejpozději do 5 pracovních dnů od e-mailového odsouhlasení objednávky zákazníkovi.

2. Při dodání zboží kurýrem se zákazník zavazuje otevřít doručenou zásilku před kurýrem a zjistit, zda je její obsah kompletní a nepoškozený. V případě, že zjistí nekompletnost nebo poškození zásilky, sepíše o tom spolu s kurýrem zápis. Reklamaci může uplatnit přímo u doručitele zásilky a potvrdit ji e-mailem. Zákazník je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození se zavazuje neprodleně informovat dodavatele. Na pozdější reklamace mechanického poškození zjevného při převzetí a vady množství se nebude přihlížet.

3. V případě, že zákazník zjistí skrytou vadu po převzetí zboží a z toho důvodu, že vada nebyla vizuálně viditelná při převzetí, nesepisuje zápis o vadě zboží při převzetí, může takovou skrytou vadu, která nebyla při převzetí viditelná, reklamovat u dodavatele do 3 dnů od převzetí zásilky písemně na adrese dodavatele: [email protected]. V případě uznání reklamace dodavatelem tento na své náklady zajistí převzetí zásilky a reklamaci vyřídí podle reklamačního řádu.

4. Pokud zákazník bezdůvodně odmítne převzít řádně dodávané zboží, je povinen dodavateli uhradit náklady, které mu vznikly při pokusu o doručení zboží zákazníkovi.

5. Zákazník bere na vědomí, že doporučení dodavatele ohledně skladování zboží (kávy) je v souladu s příslušnou legislativou a nařízeními platnými ve Slovenské republice, a to v následujícím znění: Kávu je třeba skladovat na suchém a tmavém místě bez přístupu vzduchu, vlhkosti a světla.

6. Dodavatel doporučuje při přípravě kávových nápojů dodržovat vhodné postupy přípravy. Pro přípravu dodavatel doporučuje používat kvalitní kávu, ideálně čerstvou zrnkovou nebo umletou a pitnou, většinou horkou vodu o teplotě 80–96 °C. V případě použití kávovaru nebo jiného zařízení pro přípravu kávy doporučuje dodavatel řídit se pokyny výrobce zařízení.

Čl. 11
Zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, zejména Nařízení EU 2016/679. Zpracovávání vašich osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů.

1. Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka výhradně k plnění svých závazků vůči zákazníkovi, a to hlavně při vystavení faktury, kontaktování zákazníka a doručení objednaného zboží. Dodavatel odpovídá za to, že osobní údaje zákazníka nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).

2. Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, název firmy, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, IČ, DIČ, IČ DPH.

3. V případě, že si zákazník na webové stránce společnosti EBENICA COFFEE s.r.o. vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce dodavatele, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na e-mailovou adresu zákazníka. O zrušení této služby může zákazník požádat elektronickou poštou na adrese [email protected].

4. Zákazník odesláním objednávky a potvrzením VOP zároveň uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu podle tohoto ustanovení VOP.

Dodavatel:
EBENICA COFFEE s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČ: 45 266 077, IČ DPH: SK2022913981, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.: 61237/B

Výběrová
zrna

Čerstvé
pražení

Světová
ocenění

Expresní
doručení